სანამ გავრცელებული ვირუსი იძულებით სახლში გვაყურყუტებს, შეგვიძლია ის თემები მიმოვიხილოთ, რომელიც არა ერთხელ დავისა და კამათის საგანი გამხდარა...